BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU

Ojciec rodziny lub osoba prowadząca modlitwę rozpoczyna znakiem krzyża: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Wszyscy odpowiadają: Amen.

Zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie odczytuje tekst Pisma Świętego.

Chrystus Zmartwychwstał Mt 28, 1-10

Z Ewangelii według świętego Mateusza. Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby martwi. Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział. Przyjdźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem». Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą». Po odczytaniu tekstu osoba prowadząca rozpoczyna modlitwę Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dniu zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Apostołów, aby wraz z nimi spożyć posiłek. Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim życiu i zmartwychwstaniu. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Wszyscy odpowiadają: Amen.

Następuje modlitwa wspólna. Osoba prowadząca mówi:

Z ufnością zanieśmy do Boga nasze pokorne prośby. Wołajmy do Niego: Wysłuchaj nas, Panie.

P: Módlmy się za wszystkich wierzących w Chrystusa, aby Duch Święty umacniał ich wiarę.

W: Wysłuchaj nas, Panie.

P: Módlmy się za cierpiących z powodu pandemii oraz za wszystkich, którzy im służą, aby zwycięstwo Chrystusa na krzyżu dało im nadzieję w ostateczny triumf Boga.

W: Wysłuchaj nas, Panie.

P: Módlmy się za naszych bliskich, z którymi spotkanie w te święta jest niemożliwe, aby Zmartwychwstały Chrystus obdarzał nas jednością, pokojem i zdrowiem.

W: Wysłuchaj nas, Panie.

P: Módlmy się za nas tu obecnych, abyśmy zasiadali do wspólnego stołu wdzięczni za wszystkie dary, jakie otrzymujemy od Boga i kochających nas ludzi.
W: Wysłuchaj nas, Panie.

Wszyscy razem odmawiają modlitwę: Ojcze nasz…

Osoba prowadząca modlitwę mówi:

Boże, Ty w dniu dzisiejszym przez Twojego Syna pokonałeś śmierć
i otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, spraw, abyśmy obchodząc uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, zostali odnowieni przez Ducha Świętego i mogli zmartwychwstawać do nowego życia w światłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Wszyscy odpowiadają: Amen.

Na zakończenie wszyscy czynią znak krzyża, a osoba prowadząca modlitwę mów:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Wszyscy odpowiadają: Amen.